Woordenschat: Computer (Nederlands-Engels-Frans)
Op deze pagina vindt u de voornaamste woordenschat in verband met de computer.
TIP : Gebruik de Ctrl+F-functie van je browser om een woord op deze pagina snel te vinden!
Nederlands Engels Frans
aansluiting connection connexion
anti-virus anti-virus anti-virus
batterij battery batterie
bestand file fichier
bewaren to save sauvegarder
cache cache cache
cd cd cd
cd-rom cd-rom cd-rom
computer computer ordinateur
copie copy copie
copiëren to copy copier
cursor cursor curseur
diskette diskette disquette
dossier folder dossier
downloaden to download télécharger
draagbaar portable portable
dubbel klikken to double clic double-cliquer
dvd dvd dvd
formaat format format
geheugen memory mémoire
geluidskaart sound card carte son
grafische kaart graphics card carte graphique
harde schijf hard disk disque dur
herstellen, repareren to repair réparer
icoon icon icône
internet internet internet
kabel cable cable
kb, mb, gb kb, mb, gb kb, mb, gb
knippen to cut couper
laptop, draagbare computer laptop (ordinateur) portable
lettergrootte font size taille de police
lettertype font police
lezer reader lecteur
mhz mhz mhz
microfoon microphone microphone
modem modem modem
moederbord motherboard carte mère
muis mouse souris
onderlijnen to underline souligner
ontwikkelen to develop développer
openen to open ouvrir
pagina page page
pc pc pc
pixel pixel pixel
plakken to paste coller
printen, afdrukken to print imprimer
printer printer imprimante
programma program programme
ram ram ram
randapparatuur peripheral périphériques
rechts/links klikken to clic right/left faire un clic droit/gauche
rekenblad spreadsheet feuille de calcul
resolutie resolution résolution
rom rom rom
scanner scanner scanner, scanneur
scherm screen écran
schrijver writer graveur
schuin gedrukt italic italique
server server serveur
slot, sleuf port port
sluiten to close fermer
software software logiciel
spelletje game jeu
startknop start button bouton d'allumage
stekker plug bouchon, prise de courant mâle
stopcontact socket prise, prise de courant femelle
tabel table tableau
tekstverwerker word processor traitement de texte
toetsenbord, klavier keybord clavier
typen to type taper
uploaden to upload mettre en ligne
usb-slot parallel port port usb
vet bold gras
virus virus virus
werkbalk toolbar barre d'outils
wissen to erase effacer
zoeken to search chercher
© 2010 • LDD-Soft