Woordenschat Oefening 1 Oefening 2 Oefening 3
Kan je de woorden opnieuw samenstellen?
Klik op de letters of tik het woord in! Klik daarna op CHECK !

01. CHECK { z  h  n  u  c  s  r  o  e  s  o  t  }  

02. CHECK { r  t  o  o  g  v  a  e  d  r  }  

03. CHECK { i  e  k  l  n  i  d  k  n  }  

04. CHECK { r  u  s  e  r  t  o  o  o  g  d  }  

05. CHECK { u  m  o  d  o  o  }  

06. CHECK { c  r  h  t  a  f  n  e  e  e  }  

07. CHECK { z  w  a  e  r  g  }  

08. CHECK { s  s  h  n  u  z  o  c  o  }  

09. CHECK { r  t  d  o  e  e  o  r  m  g  o  }  

10. CHECK { i  c  h  n  t  }  
Generated by MoTMeL v.1.3
©2017- ~ www.LDD-Soft.be